fbpx Polityka Prywatności - Hotel Europeum

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób traktowania przez Hotel Europeum danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.europeum.pl, w tym zasady ich gromadzenia i przetwarzania. Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana priorytetowo w działalności Hotelu Europeum. Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Serwis internetowy www.europeum.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie.

Administrator

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.europeum.pl jest Opal Investments Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-073) przy ul. Św. Antoniego 2/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253419, REGON 140488361, NIP 5272501581, adres e-mail: europeum@europeum.pl.

Zakres danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe obejmują:

  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • adres
  • dane kontaktowe (w tym numer telefonu, adres e-mail)
  • numer karty kredytowej lub debetowej bądź inne dane płatnicze
  • paszport, wizę lub inne dane identyfikacyjne wydane przez władze

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.

Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w naszym serwisie internetowym.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem serwisu internetowego informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Przesyłając dane osobowe związane z innymi osobami (np. dokonując rezerwacji dla innej osoby), użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i upoważnia nas do wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO” oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji, jak również innych celów zgodnych z prawem, w tym zapewnienia usług żądanych przez użytkownika, personalizacji usług zgodnie z preferencjami użytkownika, przygotowania oferty. Po uprzednim wyrażeniu zgody dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych.

Profilowanie

Dane osobowe, które gromadzimy w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.europeum.pl, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

– na potrzeby profilowania nie przetwarzamy danych wrażliwych,

– jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie speudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies,

– profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego serwisu lub usług,

– profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania, i tak:

– dane osobowe osób, które korzystają z naszego serwisu internetowego i wypełniają w tym celu formularz rezerwacyjny przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy,

– dane osobowe osób odwiedzających nasz serwis internetowy przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane treści, lub na podstawie zgody (w szczególności zgody na e-mail marketing),

– niekiedy przepisy prawa nakładają na nas obowiązki dla celów podatkowych i rachunkowych.

Okres przetwarzania

Okres, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;

2) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Bezpieczeństwo

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać wiadomość e-mail na adres: europeum@europeum.pl lub skierować pismo na adres:

Hotel Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27A
50-077 Wrocław

Administrator może zatrzymać niektóre dane osobowe do realizacji rezerwacji dokonanej przed złożeniem wniosku o zmianę czy usunięcie. Ponadto niektóre dane nie mogą zostać usunięte z powodów prawnych lub względów bezpieczeństwa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie został podany inny adres celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: europeum@europeum.pl lub pisma na adres:

Hotel Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27A
50-077 Wrocław

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres: europeum@europeum.pl.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi wiąże administratora umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawieranej z podmiotem trzecim przewidziane są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług takich jak firmy, które zapewniają hosting serwisu internetowego, analizę danych, przetwarzanie płatności, realizację zamówień, dostarczanie technologii informacyjnych i powiązanej infrastruktury, obsługę klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, marketing, i inne usługi, a także organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Linki do stron osób trzecich

Na stronie internetowej www.europeum.pl udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. Opal Investments sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszego serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione powyżej.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.